Sintec ApS

Salgs- og Leveringsbetingelser

 

 1. Generelt
  Disse generelle betingelser gælder for alle leverancer af serviceydelser og/eller produkter (heraf abonnementer), leveret af Sintec ApS til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende i forholdet mellem Sintec ApS samt Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Det er Køber, der skal bevise, at andet end disse Leveringsbetingelser er aftalt. Sintec ApS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, der afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem parterne. Dette gælder uanset om Sintec ApS gør indsigelse overfor sådanne vilkår fra Købers side.
 2. Ordrebekræftelse
  Tilbud fra Sintec ApS er først accepteret, når Køber skriftligt – herunder elektronisk (e-mail) – har accepteret tilbuddet fra Sintec ApS. I mangel af en skriftlig accept af et tilbud vil ethvert arbejde være at anse som udført efter regning, på baggrund af nærværende Leveringsbetingelser. Udførelse af arbejde på tilkald og uden forudgående korrespondance vil være reguleret af disse Leveringsbetingelser. Det forudsættes ved alle prisangivelser at installationer, og andet Sintec ApS skal tilgå for at levere sine ydelser, er frit tilgængelige.
 3. Levering og risikoens overgang
  Serviceydelserne overdrages til Køber i takt med at de leveres, og Køber overtager risikoen herfor, når de er tilført Køber. Ved produktleverancer sker levering ”ab fabrik”.
 4. Leveringstider og forsinkelse
  Leveringstiden er fastsat af Sintec ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse. Ved overskridelse af aftalte tidsfrister vil Sintec ApS aldrig kunne sanktioneres med erstatningskrav efter dansk ret. Der kan alene ske sanktionering ved forsinkelse, hvis konkrete afleveringsfrister skriftligt er aftalt og eneste sanktionsmulighed vil være en dagbod, der ligeledes skriftligt skal være aftalt. Køber kan således ikke gøre andre forsinkelsessanktioneringer end nævnte dagbod gældende overfor Sintec ApS. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes at Sintec ApS er i en situation som angivet i pkt. 15, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet såvel Sintec ApS som Køber, dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen for leverancen har varet i mere end 3 måneder, uanset om forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sintec ApS skal i ovennævnte tilfælde – uden ugrundet ophold – meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
 5. Priser
  Priser for Serviceydelser er angivet eksklusiv moms og/eller andre afgifter. Sintec ApS forbeholder sig ret til uden varsel at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Serviceydelser i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
 6. Betalingsvilkår og restancer
  Betaling for Serviceydelser og Varekøb er 8 dage netto. Betaling skal altid ske senest ved angivet forfaldsdato på faktura. Fra forfaldstid beregnes rente med 1 % pr. måned. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor Sintec ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Sintec ApS. Såfremt en evt. abonnementsafgift eller anden betaling, efter skriftlig påkrav fra Sintec ApS, ikke er os i hænde senest 8 dage efter påkravets modtagelse, er vi, berettiget til at hæve en evt. aftale. Restancer blive overført til retslig inkasso, og omkostninger i forbindelser hermed, sker for kundens regning.
 7. Produktinformation
  Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Sintec ApS eller en af Sintec ApS’s leverandører eller underentreprenører – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Sintec ApS udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Sintec ApS. Der leveres kun kvalitetssikringsmateriale, datablade og anden dokumentation for Serviceydelsen, hvis det skriftligt er aftalt eller følger af ufravigelige lovkrav.
 8. Beskyttet og fortrolig information
  Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Sintec ApS til Køber skal forblive Sintec ApS ejendom og skal behandles fortroligt af Køber.
 9. Ændringer
  Sintec ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Serviceydelser, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer.
 10. Mangler og reparation
  Ved modtagelsen af en Serviceydelse har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det leverede, og såfremt der konstateres eller burde være konstateret fejl eller mangler ved ydelsen, skal Køber omgående og senest inden 7 dage fra levering jf. ovenfor punkt 3 foretage reklamation for at denne er rettidig. Ved rettidig reklamation forpligter Sintec ApS sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Serviceydelser, der viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl. Har Køber ikke inden maksimalt 12 måneder efter levering påberåbt sig en mangel ved Serviceydelsen overfor Sintec ApS, kan Køber ikke senere gøre den gældende, uanset hvornår den måtte være konstateret. Indgreb i Serviceydelser leveret af Sintec ApS uden Sintec ApS skriftlige samtykke medfører bortfald af Sintec ApS’s hæftelse for samme ydelse, med mindre Køber kan bevise, at indgrebet intet har at gøre med det givne forhold, som der Generelle salg, levering og abonnementsbetingelser Gældende pr. 12.05.2021 reklameres over. For opretholdelse af Sintec ApS ansvar skal selskabet forestå servicering af leverede anlæg.
 11. Ejendomsforbehold
  Sintec ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen indtil disse af Køber er fuldt betalt. Såfremt Produktet er solgt med henblik på senere at blive indbygget i/eller sammenføres med andre genstande, omfattes leverede produkter ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted. Ved omdannelse eller bearbejdning af produkter opretholdes ejendomsforbeholdet således, at produkterne omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, produkterne repræsenterede ved salget.
 12. Transport af rettigheder og pligter
  Sintec ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. Køber er ikke berettiget hertil, medmindre der foreligger accept heraf fra Sintec ApS.
 13. Produktansvar
  Sintec ApS er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, der indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse. Sintec ApS er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning Sintec ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Sintec ApS skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medinddrage ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Sintec ApS på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom. Sintec ApS’s ansvar er begrænset, hvorfor erstatning i intet tilfælde kan overstige kr. 10.000.000,00.
 14. Følgeskader/Indirekte tab
  Sintec ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller være koblet til en Serviceydelse herunder produkter leveret i forbindelse med Serviceydelsen. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.
 15. Reklamationer
  Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Sintec ApS uden ugrundet ophold. Reklamationer fremsat mere end 8 dage efter de er eller burde være konstateret anses som for sent fremførte.
 16. Force majeure
  Sintec ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Serviceydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, der ligger uden for Sintec ApS rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sintec ApS.
 17. Tvister
  Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og værnetingsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Sintec ApS’s hjemting. Hvis en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser måtte blive tilsidesat, vil de øvrige forblive opretholdt som grundlag for Parternes aftale.
 18. Abonnementer generelt
  Konstaterede fejl eller driftsforstyrrelser skal altid og hurtigst muligt meddeles til Sintec ApS Service aftaler som abonnement, omfatter generelt ikke levering af materialer, reparation af anlæg som følge af hærværk, fremmed indgreb i anlæg, skader efter lynnedslag, brand, vand indtrængning, storm eller graveskader samt andre udefrakommende begivenheder. Ej heller omfattes ydelser i forbindelse med tilkald for fejlretning, hvor der ikke ved Sintec ApS’s ankomst, kan konstateres fejl på anlæg eller at fejlen er opstået ved bruger-betjeningsfejl. Eventuel fastaftale om service af anlæg, forgår altid i normal arbejdstid, medmindre andet skriftligt er nævnt. Tilkaldelse udenfor normal arbejdstid, takseres efter gældende takstblad herfor. Omfanget af aftalen samt tilhørende komponenter, skal fremgå skriftligt af kontrakt. Eventuel tilkobling af fremmed udstyr til anlægget, må kun ske efter skriftlig godkendelse af Sintec ApS. Der er ikke medregnet lift eller stilladsleje i nogle abonnementer, medmindre andet skriftligt er nævnt. Der skal på et aftalt eftersyn, være ryddet og uhindret adgang til anlæggets dele. Det er en forudsætning at standard testudstyr kan anvendes til eventuelt eftersyn af anlæggene. Generelle salg, levering og abonnementsbetingelser Gældende pr. 12.05.2021.
 19. Abonnementer med datatransmission
  Såfremt en teleforbindelse, et transmissionsnet eller mobilnet bruges for overførsel af data til dataserver. Påtager Sintec ApS sig intet ansvar for fejl og mangler ved transmissionsnettet / mobilnettet. Sintec ApS er heller ikke ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem eventuelle trådløse komponenter og central, hvor dette skyldes batterisvigt eller ikke er en fejl, der kan påvises direkte på de installerede komponenter. Ved overførsel via IP netværk, er Sintec ApS ikke ansvarlig for kundens netværk. Sintec ApS hæfter ikke for skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen, telefonforbindelsen eller forsinkelser og ændringer fra teleselskaberne eller tredjemand. Ved overførsel via GSM/GPRS, kan det aftales at Sintec ApS, står for levering og drift af et Tale/Data Sim-kort. Dette simkort tilhører Sintec ApS. Såfremt kunden selv ønsker at levere et simkort fra eget teleselskab, er kunden selv ansvarlig for, drift og vedligeholdelse af dette. Omkostninger i forbindelse med eget simkort, er Sintec ApS, uvedkommende. Ved evt. opsigelse af abonnementet, påhviler det abonnenten selv, at fremsende opsigelse til teleselskabet. Det af Sintec ApS ejede signalmodul, nedtages for afbrydelse af evt. alarmtransmissionen.
 20. Abonnement aftalens varighed
  En abonnementsaftale er fra kundens side uopsigelig fra aftalens indgåelse i 1 år. Abonnementsvederlaget betales fortrinsvis forud (løbende kvartalsvis eller en gang årligt) og beregnes fra den dag anlægget tilsluttes, eller abonnementskontrakt tegnes. Vederlaget pristalsreguleres en gang årlig. Denne abonnementsaftale, kan af kunden opsiges med 3 måneders varsel. Modtager Sintec ApS ikke en sådan skriftlig opsigelse, betragtes aftalen, som fortsat for et tidsrum af 1 år og således fremdeles. Ved evt. opsigelse af abonnementet, påhviler det abonnenten selv, at fremsende opsigelse til evt. teleselskab eller anden udbyder. Evt. skilte, mærkater, cylinder i nøgleboks samt kodning i centraludstyr, indeholdende Sintec ApS firmware, tilhører Sintec ApS. Udgifter i forbindelse med nedtagning og evt. reetablering, vil blive faktureret efter gældende takster.

Denne side bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.